Swallow Tailed Kite

Swallow tailed kite (Elanoides forficatus) image taken in Altos del Maria in Panama. BIF ( bird in flight)

Swallow Tailed Kite

Swallow Tailed Kite

Swallow Tailed Kite

Swallow Tailed Kite image taken in Panama

 

 

Comments are closed.